pátek 30. března 2018

Ukřižovaný Ježíš a kohoutí kříž z NicovaNa území ČR se nachází pouze dva kohoutí kříže.Kohoutí kříže jsou velmi vzácné, narazíme na ně převážně v Bavorsku.  Právě odtud se dostaly až na české území. U nás však nalezneme pouze dva.  Oba se nachází v Jižních Čechách - první stojí v  Úbislavi u Stach, druhý nedaleko,  v Nicově. Mají připomínat  Ježíšovo utrpení od zatčení až po ukřižování na Velký pátek. Svůj název dostaly podle kohouta, jež zakokrhal, poté, co Petr třikrát zapřel Krista. Proto je také tento opeřenec umístěn na samém vrcholku kříže. Tato díla jsou projevem nejen zbožnosti, ale také památka lidového umění.  


Zatím jsem se vydala pouze za křížem do Nicova. Shodou okolností  je  u této vísky keltské hradiště Obří hrad, kam jsme také měli v plánu vyrazit. Cestu jsme tedy spojili a rozjeli se do  vsi, o které se traduje, že je údajně tou nejmenší na světě. Zda je tomu skutečně tak, nevím, avšak zase tak malá se obec nezdála.
Pokud jste si mysleli, že tento skvost stojí kdesi na návsi,  jste na omylu. Tyčí se na kopci nad Nicovem, tudíž se k němu musí po svých.
Auto jsme ponechali na malém parkovišti vedle kostela sv. Martina.  Ten byl vystavěn ve 13. století a přestože později prošel ještě několika úpravami,  jedná se o nejvýše položenou románskou památku v Čechách.  Celá jeho jedna strana je pokryta dřevem, což není na Šumavě nic neobvyklého,  a přiléhá k němu hřbitov s velmi zajímavými litinovými kříži. Ve věži, kterou zdobí sluneční hodiny, je údajně cenný zvon pocházející ze 14. století.Kostel sv. Martina v Nicově. Hřbitov je zdoben litinovými kříži.

Ke kříži kolem parkoviště vede turistická stezka, na kterou jsme se napojili a prošli podél hřbitovní zdi, pak kolem kapličky. Tam jsme zabočili vpravo a následovalo rozcestí, opětovné zabočení  doprava a sejití  z turistické trasy. Po té se totiž ke kohoutímu kříži dostat nedá. Pokud pozorně sledujete žluté značení se symbolem kříže, máte vyhráno.
Po levé straně  mineme kamenná boží muka se soškou Panny Marie,  a stoupáme dál, podél lesa, do mírného kopečka. Je odtud  krásný výhled na okolní krajinu.
Pak už se před námi objeví menší zídka poskládaná z polních kamenů (někdo tvrdí, že je původní, osobně jsem ale opačného názoru) a u ní  se tyčící cíl naší cesty - nádherný Kohoutí kříž.
Kousek od něho se nachází  původní sokl s nápisem „IMK 1890“.
Pokud čekáte běžný krucifix, budete nejspíš velmi překvapeni. Ten Kohoutí se liší  na první pohled. Kromě ukřižovaného Ježíše má na vrcholku umístěného kohouta, pod ním hodiny a okolo spoustu nástrojů, které souvisí a poukazují na smrt a utrpení Krista. Také lze říci, že  jde o kříž patriarchální  - dvojramenný.  Příčné břevno, které je kratší má připomínat tabulku, na kterou dal Pilát zapsat vinu a Ježíšovo jméno.Kohoutí kříž s nádhernou vyhlídkou do kraje. Vpravo je původní sokl.
Jak jsem uváděla, kříže mají upozorňovat na Kristova slova „…dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“, jejich naplnění a další následky, které se udály na Velký pátek.
 Tyto kříže bývají výbornou kovářskou prací. Jsou zhotovené ze silného železného plechu.


Něco k historii Kohoutího kříže z Nicova:
Kohoutí kříže stavěli  v 18. a 19. století  s oblibou  převážně v Bavorsku, kde jim říkali "Hahnkreuz". Protože to není zase tak daleko, rozšířil se tento zvyk až na  naše území.
Dříve byly většinou opatřeny poklopem ze skla, jako ochrana jednotlivých atributů před poškozením,prachem a jinými nečistotami.
U polní cesty nad Nicovem stál až do roku 1890 kříž dřevěný.
Johann Klement,  velmi zbožný kovář z Nicova, dostal jednoho dne nápad. Rozhodl se věnovat obci dar. Protože byl velmi zručný, podle předlohy, kterou  viděl na svých tovaryšských toulkách, ukoval metr vysoký  kříž.
Proto byl  ten starý dřevěný nahrazen novým, z plechu a tepaného železa. Vydržel až do 60. let 20., kdy ho vandalové strhli. Proto se originál přestěhoval do Kašperských hor a na jeho místě byla vztyčena kopie, kterou zhotovili v muzeu v Klatovech.
Vysvěcení nového kříže proběhlo 30. dubna 2005.
se jedná o způsob vyjádření  lidového umění.
Přestože  kříž na vyhlídce, je pouhou replikou, rozdíl od originálu není téměř patrný.
Původní Kohoutí kříž, jež stával nad Nicovem,  dnes najdeme na náměstí u  východní stěny chrámu sv. Markéty v Kašperských horách. A mohu potvrdit, že kopii od originálu nerozeznáte.Vlevo je  dřevěný kříž před rokem 1890.

Vpravo je kovový kříž po roce 1890.


Pověst: 
Kromě toho, že je kohout také  symbolem  Ježíše Krista, rovněž představuje nový den a svým kokrháním zahání noční démony. Právě o tom vypráví i pověst o  kováři, který se zdržel v místním hostinci  a poté se vracel za noci domů do Řetenic (cca 1,5 km od Nicova).  Po cestě však potkal  bezhlavou postavou.  Snažil se jí  utéci, avšak bytost, která se představila jako Smrt, ho stále pronásledovala. Nastala potyčka. Když už kováři začaly docházet síly, a zdálo se, že Smrti přeci jen podlehne, objevil se na nebi první sluneční paprsek. Přesně v tu chvíli zakokrhal kohout a se svítáním se bezhlavá postava rozplynula. Kovář poté od majitele odkoupil kohouta, jež mu zachránil život, a velmi si ho hýčkal.Detail. Ježíš Kristus a artefakty spojené s jeho smrtí.

Zobrazené symboly, které lze na Kohoutích křížích nalézt:
Arma Christi  čili v překladu "Zbraně Kristovy", nebo též "Nástroje Kristova Umučení" se nazývají předměty, které poukazují na jednotlivé události, jež předcházely Ježíšově smrti. Poprvé se jejich vyobrazení objevilo v Utrechtském žaltáru  z roku 830, od té doby se stalo velmi častým uměleckým námětem .
Většinou se jedná o přibližně třicet různých atributů. Pokaždé nejsou vyobrazeny všechny, i na kříži nalezneme pouze některé:

Bičem,  důtkami,  flagellem bičovali Krista při cestě na Golgotu a při korunování trnovou korunou.
Džbán posloužil Pilátovi k umytí rukou, když Krista  údajně odsoudil na smrt. Připomíná výrok: "Myji si ruce". (Matouš 27:24)
Hodiny ukazují něco málo po třetí, tedy dobu, kdy Ježíš zemřel.
Hřeby byl Ježíš přibit ke kříži, bývají  tři, někdy čtyři.
INRI  -  „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“, česky „Ježíš Nazaretský, král židovský“, nápis na kříži. (Jan 19:19)
Kaifášova tvář. Kaifáš odsoudil Ježíše za to, že se rouhá a druhý den ho poslal k Pilátovi.
Kamenem  házeli na Krista během cesty na Golgotu.
Kladivem zatloukali hřeby na kříž.
Kleštěmi byly vytaženy hřeby při snímání Kristova těla z kříže.
Kalich byl použit Kristem při poslední večeři. Někdy také kalich, do kterého stekla Kristova krev (Svatý grál).
Kohout zakokrhal, když Petr zapřel Krista. (Matouš 26:75)
Kopím propíchl Longin  Kristův bok, aby zjistili, zda stále  žije. Z boku vyšla krev a voda. (Jan 19:34),
Kostky posloužily  vojákům při losování  o Kristovy šaty. (Marek 15:24)
Kříž,  na  kterém Kristus skonal,  někdy také tři kříže (Kristův, Dismasův = lotra po pravici, kříž lotra po levici).
Lebka ležící u paty kříže představuje starokřesťanskou legendu, podle které byl Kristův kříž postaven nad hrobem Adama a poté Kristova krev stekla na Adamovu lebku.
Mečem Petr uťal ucho veleknězovu služebníkovi v Getsemanské zahradě (Matouš 26:51). Někdy také meč římských vojáků, kteří zatkli Krista.
Nádoby na masti, kterými bylo tělo po smrti namazáno.
Pilátova tvář. Pilát, podle kanovnických textů, odsoudil Ježíše Krista.
Plátno do kterého zabalili tělo, které se na látku otisklo. (Turínské plátno)
Pochodně používali vojáci při cestě do Getsemanské zahrady.
Ruka udeřila  Krista do tváře.
Roucho navlékli Kristovi pro posměch. Bylo královské, purpurové barvy. (Marek 15:17)  Případně  se jedná o jeho nesešívanou suknici, o kterou  vojáci metali los.
Řetězy nebo provazy, kterými Krista spoutali.
Slunce a měsíc se zatměly při Kristově smrti.
Svítilny  vojáci drželi při zatýkání Krista.
Trnovou korunou  byl Ježíš pro posměch korunován králem Židů. (Marek 15:17)
Tvář vojáka plivajícího na Krista.
Tyč s houbou namočenou do octa, byla Kristovi podána k ústům, když visel na kříži. (Jan 19:29)
Třicet stříbrných mincí dostal Jidáš za zradu Krista. (Matouš 26:15),
Třtinou bili Krista po hlavě.  (Marek 15:19),
Ucho patří veleknězovu služebníkovi.
Veroničina rouška,  na které zůstal obraz Kristovy tváře
Žebřík, pomocí něhož sňali Kristovo tělo z kříže.Originální nicovský kříž stojící v Kašperských Horách.


0 komentářů:

Okomentovat

Budu moc ráda, pokud se rozhodnete přispět svým názorem.
(Pokud nemáte účet na žádné stránce z nabídky, vyberte "Anonymní", vplňte kolonky a nechte na sebe kontakt.)